ipv6 contextualization

hi everyone,

how I can contextualize a VM using EUI-64 IPv6 only (no IPv4)